-POWIATY ZWIĄZKOWE
-CZŁONKOWIE ZARZĄDU
-STATUT
-CELE I ZADANIA
-REJESTR UCHWAŁ
-FOTO-KRONIKA
-SZKOLENIA-PREZENTACJE
-KONTAKT
-ODSYŁACZE
-STRONA PROJEKTU
Dystrybucja danych o budynkach

Związek Celowy Powiatów
Województwa Zachodniopomorskiego


ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek

NIP 671-168-57-68, REGON 331411238

Obsługę Bankową ZCPWZ prowadzi:
Bank Zachodni WBK, I Oddział w Szczecinku
Konto Nr. 27 1090 1711 0000 0001 1094 7804

tel.: 94 372-92-98
fax.: 94 372-92-98


AKTUALNOŚCI


XLVII Zgromadzenie Związku – 25 czerwca 2014 r.


XLVII Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się 25 czerwca 2014 r. w Świdwinie i poświęcone było głównie rozpatrzeniu działalności budżetowej Związku za 2013 r.
Delegaci zapoznali się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2013 r.,
2) sprawozdaniem finansowym Związku za 2013 r.,
3) uchwałą Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013r.,
4) informacją o stanie mienia Związku na dzień 31.12.2013 r.,
5) opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wnioskiem o udzielenie Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.,
6) opinią Składu Orzekającego RIO w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Związku absolutorium z wykonania budżetu za 2013r.
Następnie delegaci podjęli następujące uchwały:
1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2013, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za rok 2013,
2) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
Po zakończeniu procedury absolutoryjnej delegacji rozpatrzyli i podjęli uchwały:
1) w sprawie zmian w składzie komisji rewizyjnej,
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014 r.,
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2017.

 

 

e-mail:biuro@zcpwz.pl
tel.: 94 372-92-98